ЖИШМЭГ

Судалгааны харьцуулж байгаа хэмжигдэхүүнийг хооронд нь жишсэн зурмаг дүрслэл.