ЖИШМЭЛ

1. Юмыг харьцуулан зэрэгцүүлсэн, жишиг болгосон: жишмэл бичиг (зэрэгцүүлсэн бичиг), жишмэл дэлгэрэнгүй... (харьцуулсан зураг), жишмэл толь (харьцуулсан толь);


2. Жишиг.

жишмэл бичиг зэрэгцүүлсэн бичиг
жишмэл зураг харьцуулсан зураг
жишмэл толь харьцуулсан толь