жигдэвтэрхэн байх
нэлээд тэнцүү, тэгш, ойролцоо байх