ЖИГЖГЭРДҮҮ

Жигжгэр байрын; малын хунхгүй, жижиг байдал: жигжгэрдүү бие (туранхайвтар бие).