жагсаалын талбай
жагсаал бэлтгэх, сургуулилах, жагсан өнгөрөх талбай