ёс зүй
а. Ёс, хүмүүжил судлах ухаан; б. Байвал зохих шаардлага, дэг