ёроолгүй сав
а. Ёроол байхгүй сав; б. [шилжсэн] Идэж уухдаа ховдог, цадахаа мэдэхгүй