ЁНХОЙХ

1. Хүн, амьтны бие эцэж тураад нүд, ам, нүүр царай нь хонхор ёнхор болох: хацар нь ёнхойх (хацар нь дэлгэрэнгүй...


2. Юмны нүх сүв хонхойн харагдах: хонхойх ёнхойх [хоршоо] (хонхор ёнхор болох).

хацар нь ёнхойх хацар нь хонхойх
нүд нь ёнхойх нүд нь хэт ширгэх, гал нь буурч цааш орох
хонхойх ёнхойх хонхор ёнхор болох