ЁНХОЛЗОХ

Ёнхгор амьтны байн байн хөдлөх - Бүрэнхий дунд майхны мухар сахин, хонхолзон ёнхолзох Унгернийг энэ үед харахад дэлгэрэнгүй... Ж. Пүрэв. Аянга.