ЁЛОР II
/ амьтан /

Нэг зүйл гөрөөс; хар хул.

Ижил үг:

ЁЛОР I