ЁЛТГО :

ёлтго хийх (ёлтгор юмны хөдлөх), ёлтго ёлтго хийх (ёлтгонох) - Хоёул бууж үзвэл дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв.Улаан наран.

ёлтго хийх ёлтгор юмны хөдлөх
ёлтго ёлтго хийх ёлтгонох