ЁЛТГОНОХ

Ёлтгор юмны үргэлжлэн хөдлөх - Цийлгэр гэрэл бүхий шилэн дэнлүү ёлтгонох нь гамингийн цэргүүд бололтой. дэлгэрэнгүй...