ЁЛОР I

Ёлойсон юмны байн байн хөдлөх байдал.

Ижил үг:

ЁЛОР II