ЁЖТОХ

Ёжтой зан байдал гаргах: ёжтох байдалтай (даапаалах байдалтай), ёжтох янзтай дэлгэрэнгүй...

ёжтох байдалтай даапаалах байдалтай
ёжтох янзтай тохуурхах янзтай