ЁЗОО

Хэзээ язааны, эрт дээр үед: хэзээ ёзооны (аль хэдийний) - Хэзээ ёзооны нэг гэрт арав хорин жил дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.