ЁЗООРГҮЙ

Уг, суурь, үндэс байхгүй: үзүүр ёзооргүй [хоршоо] (а. Эхлэл төгсгөл байхгүй; б. Уг үндэсгүй) - дэлгэрэнгүй...