ЁЖУУР

Нэлээд ёж байдалтай: ёжуур хүн (ёжлох, дооглох дуртай хүн).