ЁЖГҮЙ

Мэх зальгүй, хорон үггүй, төлөв төвшин, томоотой: ёжгүй хүн (хорон үг яриагүй хүн, төлөв томоотой дэлгэрэнгүй...