ёо гэхийн өвчингүй, еэ гэхийн зовлонгүй
зовлон шаналгаа байхгүй гэсэн санаа