ЕХИР :

ехир сэхир (жижиг сажиг, аар саар).

Ижил үг:

ЁХИР