ЕСӨЛЗ I
/ ургамал /

Хээрийн сүүт өвс.

Ижил үг:

ЕСӨЛЗ II