европорхог зантай
аливаад европын зан заншил, хэл соёлын үүднээс ханддаг зантай