АЛМАР I

Муу, муудсан, хэрэгцээ шаардлага тохирохгүй.

Ижил үг:

АЛМАР II