АЛИМАД
/ бичиг /

Аливаа, бүх - Алимад эд таваар мал идээ бий бөгөөтөл, ашид эдлэх зарахгүй дэмий хадгалагч хүн, асар болшгүй өвчтэй дэлгэрэнгүй... Субашид.