дэлхийн эргэлт
цагийн зүүний эсрэг чиглэлээр дэлхий тэнхлэгээ эргэх