ДЭЛХЭЦ

Мал амьтан тарж бэлчих, тарж нутагших газар нутаг.