ДЭЛЧИГНЭХ

Тэлчигнэх, байж ядах - Орон дээр битгий дэлчигнээд бай. Яриа.