ДЭЛХЭХ

Тал тал тийш тарах, задрах, өргөжин тархах - Талбайн дарга машины цонхоор тонгойн уулсын орой дээгүүр тэгнэсэн дэлгэрэнгүй... С. Пүрэв. Гэгээн хайрын төгөл.