дэлхий судлал
дэлхийн газар зүйн бүрхэвчийн ерөнхий зүй тогтлыг судалдаг ухаан