ДОВТЛОМТГОЙ

Довтлох дур сонирхолтой, байн байн довтолдог.