ДОВТЛОМХОЙ

Байнга довтолж байдаг, довтлох дайрах зантай.