ДОВТОЛГО

Довтлох үйлийн нэр; довтлол, дайралт: дайсны довтолго (дайсны довтлох байдал), морины дэлгэрэнгүй... (морины давхих байдал) - Дайчин баатар эрсийн довтолгын уухай нэг хязгаараас нөгөө хязгаарт цуурайтав. А.Толстой. Мөнгөн ноён.

дайсны довтолго дайсны довтлох байдал
морины довтолго морины давхих байдал