дипломат харилцаа
улс төрийн гэрээ хэлэлцээрийн дагуу харилцах харилцаа