ромбо диплом
их, дээд сургууль төгссөнийг гэрчлэх үнэмлэх болон тэмдэг