ДАЛЬПУУ

Бэлчээрийн хөрлөсөн цасыг хагалж зам гаргах зориулалттай шовх өнцөгтэй хэрэгсэл.