ДАЛИЙХ

1. Далиу болох, гажиж хазайх: тэрэгний арал далийх (тэрэгний арал хажуу тийш болох), далийсан дэлгэрэнгүй... (эвэр нь аль нэг тийш гажуу ургасан үхэр);


2. Гилжийх, далжийх: далийн харах (толгойгоо гилжийлгэн байж харах).

тэрэгний арал далийх тэрэгний арал хажуу тийш болох
далийсан эвэртэй үхэр эвэр нь аль нэг тийш гажуу ургасан үхэр
далийн харах толгойгоо гилжийлгэн байж харах