ДАЛИГАР

Тэгш болон зэрэгцээ юмны байр хазгай ташуу, далжир: далигар эвэр (өндөр нам эвэр), далигар суварга (хэлтгэр дэлгэрэнгүй...

далигар эвэр өндөр нам эвэр
далигар суварга хэлтгэр суварга