ДАЛБИЛЗАХ

Далбигар юмны далбис далбис хөдлөх - Тэр банз халбилзан далбилзан урсаж байв. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.