ДАЙВГА :

дайвга хийх (дайвгар юмны үргэлжлэн хөдлөх, дайвганах).