ДАВАМГАЙВТАР

Бага зэрэг илүү байдалтай, давамгайдуу.