ДАВАМГАЙ

1. Давуу илүү : давамгай байх (бусдаас илүү байх), давамгай ялалт (илт давуу ялалт) дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Даврамтгай, хэрээс хэтрүү, давлиун зантай: давамгай зан (заавал дийлж байх санаа, давлиун зан).

давамгай байх бусдаас илүү байх
давамгай ялалт илт давуу ялалт
давамгай зан заавал дийлж байх санаа, давлиун зан