зовлон зүдүүр давагч
зовлон зүдүүрийг тэсэн тэсвэрлэж, сайн сайхныг үзэгч