даалингийн үдээс
даалингийн амыг үдэж боох уяа дээс