хөлс дааварлах
хүний нүүр, дух магнайн хөлс ихээр ялгарах, хөлс бурзайх