ус дааварлах
а. Газрын гүнээс ус нэвчин гарах; б. Савнаас ус нэвчин гарах