АЙЛДЛАГА

Хүндэтгэвэл зохих хүний санаа, үг сургамж, айлдал: багшийн айлдлага (багшийн сургаал).