АЙЛДАХ
/ хүндэтгэл /

1. Хүндэтгэвэл зохих хүнд үг хэлэх, өгүүлэх: соёрхон айлдах (соёрхон өгүүлэх) - “Танд аяндаа олон шавь нар дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., сургаал айлдах (сургаал номлол хэлэх), хариу айлдах (хариу үг өгүүлэх) - Миний өмнөөс гялайсны маань хариу айлдаж өгөөрэй. С.Удвал. Их хувь заяа;


2. Ажиглаж мэдэх;
3. [шилжсэн] Аливаа үйлдэх, хөдлөх, идэхэд оролцуулан хэлэх хүндэтгэл үг: зооглож айлдах (зооглох), мишээж айлдах дэлгэрэнгүй...
соёрхон айлдах соёрхон өгүүлэх
сургаал айлдах сургаал номлол хэлэх
хариу айлдах хариу үг өгүүлэх
зооглож айлдах зооглох
мишээж айлдах мишээх