улаан гэр
/ түүх /
ухуулга, таниулга, дугуйлан хийдэг гэр