АЙДАНГУЙЛАХ

Айдангуй зан байдал үзүүлэх: айдангуйлах санаа (дэмий чалчих санаа).