ГУВ :

гув гув (юмыг нарийн сур, саваа зэргээр ороолгоход гарах чимээ) - Хүүхдүүд шилбүүрээ гув гув дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.